O Towarzystwie Przyjaciół Warszawy

Statut Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

zatwierdzony przez XVIII Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
Uchwałą nr 2/WZD/2016 podjętą w dniu 30 maja 2016 roku

Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.
 2. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony.
 3. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§2

Towarzystwo jest kontynuatorem tradycji i dorobku towarzystw przyjaciół dzielnic Warszawy działających od 1915 r.

§3

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Towarzystwo może prowadzić działalność na terenie innych państw, jeżeli zezwalają na to przepisy prawne.

§4

 1. Towarzystwo może powoływać oddziały, koła i inne jednostki organizacyjne.
 2. Sposób powoływania jednostek organizacyjnych oraz ich strukturę określają postanowienia statutu.

§5

Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych.

§6

 1. Towarzystwo ma prawo używać pieczęci, odznak i emblematów.
 2. Zarząd Główny Towarzystwa ustala rodzaj, treść, kształt pieczęci, odznak i emblematów używanych przez Zarząd Główny, oddziały, koła i inne jednostki organizacyjne Towarzystwa.

§7

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków.

§8

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II. Cele i sposoby działania

§9

Dobro Warszawy i jej mieszkańców jest sensem istnienia i najwyższym celem działalności Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Istotnymi celami Towarzystwa są:

 1. upowszechnianie wiedzy o Warszawie dawnej i współczesnej oraz o zamierzeniach i planach na przyszłość między innymi przez działania naukowe, edukacyjne oraz wydawnicze,
 2. chronienie wszelkich postaci dziedzictwa kulturowego Warszawy, jej ruchomych i nieruchomych zabytków materialnych oraz zabytków niematerialnych, w tym nazw ulic, placów, dzielnic i charakterystycznych obiektów,
 3. prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej dzieci i młodzieży zarówno w zakresie wiedzy o mieście i jego problemach, jak też ogólnej kultury i współżycia społecznego,
 4. tworzenie warunków na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,
 5. niedochodowe prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej, kulturalnej, turystycznej, w tym organizacja kursów dla pilotów i przewodników turystyki,
 6. wspieranie rozwoju samorządności i współpraca z samorządami terytorialnymi Warszawy,
 7. prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej,
 8. współpraca z Sejmem, Senatem i administracja rządową oraz samorządową w zakresie dotyczącym rozwoju Warszawy,
 9. prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych i informacyjnych w obszarze działania Towarzystwa,
 10. prowadzenie oddziaływanie na rozwój kultury warszawskiej,
 11. dbałość o piękno, czystość i estetykę miasta,
 12. propagowanie życzliwości w stosunkach międzyludzkich oraz dobrych obyczajów,
 13. kształtowanie pozytywnego wizerunku Warszawy oraz promowanie jej w kraju i za granicą,
 14. uczestnictwo w opiniowaniu projektów, dokumentów dotyczących strategii rozwoju Warszawy,
 15. prowadzenie działalności z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
 16. podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym ekologii i ochrony środowiska,
 17. nawiązywanie współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami w innych miastach, oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 18. niedochodowe prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej.

§10

Cele Towarzystwa realizowane są przez:

 1. uświadomienie potrzeby i znaczenia społecznego działania dla zachowania dziedzictwa historycznego i rozwoju Warszawy - stolicy Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. inicjowanie, współdziałanie i propagowanie działalności wynikającej z zadań Towarzystwa,
 3. inicjowanie oraz organizowanie zebrań, dyskusji, odczytów, wykładów, wystaw, pokazów i wycieczek, a także imprez artystycznych,
 4. organizowanie szkoleń, konkursów dotyczących edukacji ekologicznej i ochrony środowiska,
 5. opiniowanie projektów dotyczących rozwoju oraz projektów planów urbanistyczno-architektonicznych Warszawy,
 6. inicjowanie oraz prowadzenie badań naukowych nad dawną i współczesną Warszawą, a także organizowanie naukowych i popularnonaukowych sesji varsavianistycznych,
 7. inicjowanie działalności wydawniczej dotyczącej varsavianów, w szczególności ogłaszanie drukiem dokumentów archiwalnych, pamiętników, wspomnień, prac kronikarskich, reportaży, przewodników, albumów, widokówek oraz innych publikacji związanych z celami Towarzystwa,
 8. inicjowanie konkursów na prace literackie, artystyczne, fotograficzne, filmowe, muzyczne itp., związane z Warszawą,
 9. nawiązanie i prowadzenie współpracy z organami i instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących Warszawy,
 10. utrzymywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi, regionalnymi, młodzieżowymi, zawodowymi, politycznymi i pozarządowymi,
 11. nawiązanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami naukowymi, muzeami, bibliotekami i archiwami oraz prasą, radiem, telewizją i portalami społecznościowymi,
 12. tworzenie i pomnażanie funduszy na działalność statutową,
 13. nagradzanie, wyróżnianie oraz występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń i nagród za wybitne osiągnięcia na rzecz Warszawy i działalności statutowej Towarzystwa,
 14. inicjowanie działań koordynujących prace organizacji i instytucji działających na rzecz Warszawy,
 15. wspieranie i organizacja kursów wiedzy o Warszawie,
 16. organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu organizacji ruchu turystycznego i krajoznawczego w tym kursów dla pilotów i przewodników turystycznych,
 17. umożliwianie dostępu do wiedzy dla osób niepełnosprawnych poprzez tłumaczy języka migowego i audiodeskrypcję
 18. organizacja i prowadzenie spacerów po Warszawie.

Rozdział III. Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§12

 1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, korzystający z pełni praw publicznych, a także cudzoziemiec popierający cele statutowe Towarzystwa, który na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd Oddziału.
 2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być także osoba niepełnoletnia spełniająca warunki określone art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach z późn. zm.
 3. Zarząd Oddziału winien podjąć decyzję, w formie uchwały, w sprawie przyjęcia nowego członka w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§13

 1. Członkiem wspierającym może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością statutową Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Towarzystwa, to jest roczną składkę i na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd Główny.
 2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Towarzystwie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§14

 1. Członkiem honorowym może być osoba pełnoletnia wybitnie zasłużona dla Warszawy swoją działalnością społeczną, samorządową, naukową lub kulturową.
 2. Jeden z członków honorowych, wybitnie zasłużony dla Towarzystwa, może otrzymać tytuł prezesa honorowego.
 3. Godność członka honorowego i godność prezesa honorowego Towarzystwa nadaje Zarząd Główny.

§15

 

 1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają czynne i bierne prawo wyborcze.
 2. Członkowie Towarzystwa mają prawo:
  1. brania udziału w działalności Towarzystwa,
  2. noszenia odznaki członkowskiej,
  3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
 3. Członek wspierający, będący osobą prawną, ma wszelkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego prawa wyborczego. Członek wspierający będący osobą fizyczną ma wszelkie prawa członka zwyczajnego.
 4. Członek honorowy i prezes honorowy Towarzystwa mają jedynie prawa członka zwyczajnego, natomiast są zwolnieni od obowiązku opłacania składek.

§16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
 2. przyczyniania się do realizacji celów Towarzystwa,
 3. brania udziału w zebraniach i pracach Towarzystwa oraz uiszczania składek członkowskich.

§17

Członkowie wspierający mają obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień statutu Towarzystwa,
 2. popierania działalności Towarzystwa,
 3. regularnego opłacania zadeklarowanej składki.

 

§18

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji członka Towarzystwa złożonej do Zarządu Oddziału,
  2. skreślenia z ewidencji członków na podstawie uchwały Zarządu Oddziału w przypadku nieopłacania składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok,
  3. wykluczenia przez Zarząd Główny:
   • z powodu nieprzestrzegania statutu lub uchwał władz Towarzystwa,
   • z powodu nieuczestniczenia w działalności Towarzystwa przez okres dłuższy niż jeden rok,
   • za działalność na szkodę Towarzystwa,
   • z powodu zachowań sprzecznych z zasadami etyki,
  4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
  5. śmierci członka.
 2. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku złożenia przez członka pisemnej rezygnacji z członkostwa oraz w razie skreślenia przez Zarząd Główny z powodu niepłacenia składki członkowskiej za okres ponad 1 rok. W stosunku do członków wspierających będących osobami fizycznymi stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1.

§19

 1. Członkowi skreślonemu przysługuje, w ciągu 30 dni od daty powiadomienia, prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego. Uchwała Zarządu Głównego w tym przedmiocie jest ostateczna.
 2. Członkowi wykluczonemu za działalność na szkodę Towarzystwa lub nieprzestrzeganie jego statutu przysługuje, w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o wykluczeniu, prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Delegatów. Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów w tym przedmiocie jest ostateczna.
 3. Członkowi wspierającemu przysługuje, w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o skreśleniu, prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Delegatów. Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów w tym przedmiocie jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Towarzystwa

§20

 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. Walne Zgromadzenie Delegatów,
  2. Zarząd Główny,
  3. Główna Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Towarzystwa trwa pięć lat.
 3. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym.
 4. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swe funkcje społecznie.
 5. Członkowie Towarzystwa mogą być wybierani tylko do jednego organu władzy Towarzystwa tego samego szczebla. Nie dotyczy to wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów.
 6. Władze Towarzystwa mają prawo dokooptować, w czasie kadencji, nowych członków na miejsca wakujące. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy liczby członków danej władzy.
 7. Każda władza Towarzystwa uchwala własny regulamin działania.

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW

§21

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

 1. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 2. określanie liczby członków Prezydium Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 3. wybór członków Prezydium Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa,
 5. rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od decyzji Zarządu Głównego w sprawach członkostwa.

§23

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Główny i obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem obrad.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia delegatów zapadają bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§24

 1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci członków wybrani przez Walne Zebrania Członków Oddziałów.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział, z głosem doradczym, członkowie ustępujących władz Towarzystwa, jeżeli nie zostali wybrani delegatami oraz goście zaproszeni przez Zarząd Główny.

§25

Zarząd Główny zawiadamia delegatów i zaproszonych gości o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, co najmniej na 14 dni przed terminem.

§26

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie delegatów może być zwołane:
  1. na mocy uchwały Zarządu Głównego,
  2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek 1/3 liczby Zarządów Oddziałów.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie delegatów jest zwoływane przez Zarząd Główny w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.


ZARZĄD GŁÓWNY

§27

 1. Naczelną władzą Towarzystwa, pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Delegatów, jest Zarząd Główny, który kieruje działalnością Towarzystwa.
 2. Zarząd Główny stanowi Prezydium oraz wchodzący z urzędu Prezesi Zarządów Oddziałów i przewodniczący komisji powołanych przez Zarząd Główny.
 3. Prezydium Zarządu Głównego stanowi 5–11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
 4. Liczbę członków Prezydium Zarządu Głównego ustala Walne Zgromadzenie Delegatów.
 5. W terminie do 30 dni od daty Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Główny wybiera spośród siebie prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Na funkcje te nie mogą być wybrani członkowie wchodzący w skład Zarządu Głównego z urzędu.

§28

W trakcie kadencji Zarząd Główny ma prawo dokooptować do Prezydium, spośród członków Towarzystwa, nowych członków Prezydium Zarządu Głównego na miejsce ustępujących, z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków Zarządu.

§29

Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§30

 1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego.
 2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Prezydium, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
 3. Prezydium Zarządu Głównego podejmuje decyzje w sprawach należących do kompetencji Zarządu Głównego.
 4. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na dwa miesiące.

§31

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. uchwalanie rocznych planów pracy oraz preliminarzy dochodów i wydatków,
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 4. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, sekcji, kół, komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,
 5. zawieszanie Zarządów Oddziałów lub ich członków w razie stwierdzenia działalności sprzecznej ze statutem Towarzystwa,
 6. przyjmowanie w poczet członków członków wspierających i ich wykluczanie,
 7. rozpatrywanie odwołań w sprawie skreślenia z ewidencji członków,
 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów i uchwalanie klucza wyboru delegatów,
 9. uchwalanie regulaminu Zarządu Głównego,
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich wpłacanych przez członków zwyczajnych i podziału składek pomiędzy oddziały i Zarząd Główny,
 11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego i prezesa honorowego,
 12. nadawanie wyróżnień honorowych oraz występowanie z wnioskami o nadanie odznak, nagród i odznaczeń państwowych,
 13. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
 14. uchwalanie regulaminów organów Towarzystwa, którym statut nie nadaje prawa uchwalania regulaminów.
 15. rozpatrywanie wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej,
 16. rozpatrywanie sprawozdań Prezydium Zarządu z działalności Towarzystwa.


GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§32

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3–5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Liczbę członków Głównej Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zgromadzenie Delegatów.

§33

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo do występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 3. Główna Komisja Rewizyjna wykonuje nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych oddziałów i ma prawo przeprowadzania we własnym zakresie kompleksowej kontroli wszystkich Oddziałów Towarzystwa.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.
 5. W czasie kadencji Komisja ma prawo dokooptowania, spośród członków Towarzystwa, nowych członków, na miejsca wakujące z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków Komisji.

§34

Główna Komisja Rewizyjna uchwala regulamin swojego działania.

Rozdział V. Oddziały Towarzystwa

§35

 1. Oddziały Towarzystwa są powoływane przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej 15 członków.
 2. Zarząd Główny ustala obszar działania Oddziału.
 3. Zarządy Oddziałów mogą powoływać koła środowiskowe działające na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów.

§36

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§37

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest co pięć lat. Przynajmniej raz do roku Zarząd Oddziału zwołuje zebranie Oddziału o charakterze informacyjnym.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§38

Do zadań Zwyczajnego Walnego zebrania Członków Oddziału należy:

 1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 2. wybór delegatów na walne Zgromadzenie Delegatów według klucza wyborczego ustalanego przez Zarząd Główny. Kadencja delegata trwa 1 rok. W przypadku ustania członkostwa delegata Walne Zebranie Oddziału winno dokonać wyboru nowej osoby.
 3. ustalanie liczby członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 4. wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

 

§39

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane:
  1. na mocy uchwały Zarządu Oddziału,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3. na pisemne żądanie 1/3 członków Oddziału, którzy powinni podać dla jakich spraw żądają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału,
  4. w celu uzupełnienia składu Zarządu Oddziału jeśli liczba wybranych członków Zarządu Oddziału jest mniejsza niż 1/2 liczby członków Zarządu Oddziału ustalonej przez Walne Zebranie Członków Oddziału,
  5. na żądanie Zarządu Głównego Towarzystwa.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału decyduje tylko w sprawach dla których zostało zwołane.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału musi odbyć się w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia żądania Zarządowi Oddziału.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału podejmowane są w głosowaniu jawnym za wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych. Na żądanie co najmniej 1/4 obecnych zarządza się głosowanie tajne.

§40

 1. Zarząd Oddziału składa się z 5–9 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału na okres pięciu lat.
 2. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrany Zarząd Oddziału wybiera spośród siebie prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 3. Zarząd Oddziału zbiera się na swoich posiedzeniach nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. W trakcie kadencji Zarząd Oddziału ma prawo dokooptować do swojego składu, spośród członków Towarzystwa, nowych członków Zarządu Oddziału na miejsca wakujące z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków Zarządu.

§41

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. kierowanie działalnością Oddziału, zgodnie ze statutem, w myśl zasad i wytycznych uchwalonych przez Walne Zebranie Członków, uchwał i regulaminów oraz postanowień Zarządu Głównego,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału,
 3. uchwalanie rocznych planów działalności,
 4. uchwalanie i przedkładanie w oznaczonych terminach rocznych preliminarzy budżetowych do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu,
 5. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału,
 6. składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach Członków Oddziału z działalności merytorycznej i finansowej w okresie kadencji,
 7. składanie sprawozdań z działalności na rocznych Zebraniach Członków Oddziału z działalności merytorycznej i finansowej w okresie roku,
 8. powoływanie Komisji i Kół Oddziału,
 9. powoływanie kół Młodego Przyjaciela Warszawy.

§42

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do 5 osób. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do zakresu kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
  1. kontrola realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków,
  2. kontrola wykonania uchwał Zarządu Głównego Towarzystwa,
  3. kontrola pracy merytorycznej, gospodarki finansowej Oddziału pod względem celowości, rzetelności oraz gospodarności,
  4. opiniowanie planów działalności i preliminarzy budżetowych Oddziału,
  5. przynajmniej raz w roku kontrola opłacania składek członkowskich,
  6. składanie na Walnych Zebraniach Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi Oddziału absolutorium,
  7. współpraca z Główną Komisją Rewizyjną Towarzystwa.

§43

 1. Koło terenowe Towarzystwa powoływane jest przez Zarząd Oddziału na wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa.
 2. Koło środowiskowe powoływane jest przez Zarząd Oddziału na wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa.
 3. Władzami Koła terenowego lub środowiskowego są:
  1. Walne Zebranie Członków Koła
  2. Zarząd Koła
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwoływane jest co pięć lat. Przynajmniej raz do roku Zarząd Koła zwołuje zebranie Koła o charakterze informacyjnym.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 6. Do zadań Zwyczajnego Walnego zebrania Członków Koła należy:
  1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła
  2. Ustalanie liczby członków Zarządu Koła.
  3. Wybór Zarządu Koła.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła jest zwoływane:
  1. na mocy uchwały Zarządu Koła,
  2. na żądanie Zarządu Oddziału, który powołał Koło,
  3. na pisemne żądanie 1/3 członków Koła, którzy powinni podać dla jakich spraw żądają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła,
  4. w celu uzupełnienia składu Zarządu Koła,
  5. na żądanie Zarządu Głównego Towarzystwa.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła decyduje tylko w sprawach, dla których zostało zwołane.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła musi odbyć się w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia żądania Zarządowi Koła.
 10. Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła podejmowane są w głosowaniu jawnym za wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych. Na żądanie co najmniej 1/4 obecnych zarządza się głosowanie tajne.
 11. Zarząd Koła składa się z 3–5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków Koła na okres pięciu lat. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Koła wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 12. Uchwały Zarządu Koła zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W razie równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 13. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
  1. kierowanie działalnością Koła, zgodnie ze statutem, w myśl zasad i wytycznych uchwalonych przez Walne Zebranie Członków Koła, uchwał i regulaminów oraz postanowień Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału,
  2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Koła,
  3. uchwalanie rocznych planów działalności,
  4. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Koła,
  5. składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach Członków Koła z działalności merytorycznej w okresie kadencji,
  6. składanie sprawozdań z działalności merytorycznej na rocznych Zebraniach Członków Kół.
 14. Działalność kół terenowych reguluje regulamin uchwalany przez Zarząd Główny, a kół środowiskowych reguluje regulamin uchwalany przez Zarząd Oddziału.

Rozdział VI. Majątek Towarzystwa

§44

Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§45

Na fundusze Towarzystwa składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. dotacje, zapisy, darowizny i spadki,
 3. wpływy z działalności statutowej i majątku nieruchomego oraz imprez organizowanych przez Towarzystwo
 4. wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§46

 1. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składają prezes lub wiceprezes z innym członkiem Prezydium Zarządu Głównego,
 2. Wszelkie dokumenty w sprawach merytorycznych i organizacyjnych są podpisywane przez prezesa i sekretarza lub w ich zastępstwie przez dwóch członków Zarządu Głównego.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§47

Walne Zgromadzenie delegatów podejmuje prawomocną uchwałę o zmianie statutu Towarzystwa większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów przybyłych na Zgromadzenie.

§48

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów przybyłych na Zgromadzenie.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa jednocześnie przeznaczenie majątku Towarzystwa.
 3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera Komisję Likwidacyjną i ustala jej kompetencje.